1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.proloznici.cz, který je provozován společností Martin Černý, IČ 65242149, se sídlem Na Magistrále 799, Kolín a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2.Návštěvník užívá webových stránek www.proloznici.cz na vlastní riziko. Společnost Martin Černý nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

1.3.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Definice

2.1. Prodávající:

  Prodávajícím je Martin Černý, IČ: 65242149, se sídlem Na Magistrále 799, Kolín

2.2. Kupující:

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zák. č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2.3. Podnikatel:

  Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a souvisejících předpisů v platném znění. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2.4. Spotřebitelská smlouva:

  Smlouva kupní, o dílo, příp. jiné smlouvy uzavřené dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. Zpracování a ochrana osobních údajů

  Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.1. Prodávající je dle GDPR správcem osobních údajů.

 

3.2. Prodávající zpracovává tyto údaje návštěvníků e-shopu:

· Jméno a příjmení

· Adresa

· Email

· Telefonní číslo

· Bankovní účet

 

3.3.. Právní titul k zpracování osobních údajů

· Plnění smlouvy

· Oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu

· Souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

 

3.4. Účel zpracování osobních údajů

· vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem

· zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity

 

3.5. Doba uchovávání údajů

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávající a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)

· po dobu, než je odvolán souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

· Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo po odvolání souhlasu správce osobní údaje vymaže.

 

3.6. Správce předává osobní údaje zpracovatelům za účelem plnění smlouvy anebo

za účelem marketingu. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

3.7. Zpracovatelé osobních údajů jsou

· Osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb

· Osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

· Osoby zajišťující marketingové služby

 

3.8. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:

· právo na přístup ke svým osobním údajům

· právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování

· právo na výmaz osobních údajů

· právo vznést námitku proti zpracování

· právo na přenositelnost údajů

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

· právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

 

3.9. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

3.10. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

3.11. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování.

 

  3.12. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese: obchod@proloznici.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 

3.13. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@proloznici.cz .Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

5. objednávka a UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

5.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Přijetí kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu (vč. dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít

též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 5 let ode dne jejího podpisu.

 

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Nabídka a ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

 

6.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

· v hotovosti na prodejně Prodávajícího

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2400580840/2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen "účet prodávajícího"),

6.3. Splatnost v případě platby na fakturu je 7 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluví strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

6.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.5. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží, které není skladem a bude po dohodě s kupujícím individuálně objednáváno nebo bude upravováno dle speciálních požadavků kupujícího.

6.6. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

6.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7. Dodací lhůta a podmínky dodání

7.1 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

7.2. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

7.3. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

7.4. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  V případě nevyzvednutí a následného vrácení zásilky Prodávajícímu hradí poštovné Kupující. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@proloznici.cz

8.4. Vracené zboží musí být nenošené a nepoškozené. Pokud je opatřeno kontrolní etiketou, tak s kontrolní etiketou, která nesmí být přestřižena, rozlepena anebo vykazovat jiné známky manipulace.

8.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodnou jinak.

8.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající zkontroluje, že zboží je nepoškozené a nenošené.

8.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

· má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

· se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

· je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

9.5. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

9.6.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.7. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.8. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

9.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.10. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

9.11. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.12. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

9.13. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

9.14. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

9.15. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

10. NEMOŽNOST REKLAMACE

10.1. Prodávající neodpovídá za následující poškození:

· je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

· jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

· poškození jsou způsobeny kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

· poškození vzniklé v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

11. POSTUP PŘI REKLAMACI

11.1. V případě, že se kupující rozhodne, při naplnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u prodávajícího, vyplní reklamační formulář a odešle jej na email prodávajícíhobchod@proloznici.cz.

11.2. Alternativně k postupu dle 11.1. může reklamační formulář přiložit do poštovní zásilky k vadnému zboží odeslaného prodávajícímu k reklamaci.

11.3. Pokud kupující nevyplní reklamační formulář, musí prodávajícímu písemně nebo elektronicky sdělit své kontaktní údaje, popis vytýkané vady a požadovaným způsob řešení.

11.4. Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu na adresu provozovny prodávajícího: Martin Černý, Na Hradbách 93, Kolín I

11.5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

11.6. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží a to včetně případných částí, kterou nejsou vadné, kopii nákupního dokladu, příp. i vyplněný reklamační formulář, pokud nebyl odeslán elektronicky. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

11.7. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

12. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

12.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

12.2. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

12.4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

12.5. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován telefonicky, e-mailem nebo sms zprávou.

 

Doložka o spodním prádle

Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla, u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží vyměněno.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí právním pořádkem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

13.3. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím budou přednostně řešeny formou smíru.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Koupí zboží Zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

13.7.Kontaktní údaje prodávajícího: Martin Černý, Na Magistrále 799, Kolín 00, obchod@proloznici.cz, +420 774 222 580.